Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem Pestrých odměn je MPL KAUF, spol. s.r.o., se sídlem Švermova 15, 709 00 Ostrava, IČ: 64615944 "(dále jen MPL)". Provozovatel nabízí zákazníkům nakupujícím zboží, kteří se zaregistrují dále uvedeným způsobem (dále jen „člen programu“), možnost získat odměny za své nákup(y).
 2. S členstvím v Pestrých odměnách není spojené žádné placení příspěvků ani vstupních poplatků.

2. Členství v Pestrých odměnách

 1. Členem programu se může stát právnická nebo fyzická osoba, která úspěšně provedla svou registraci a souhlas s pravidly Pestrých odměn na internetových stránkách www.mpl-stavebniny.cz nebo přímo na prodejně MPL KAUF s.r.o.
 2. Se souhlasem pravidel Člen programu potvrzuje, že je starší 18 let, má trvalý nebo přechodný pobyt v České republice.
 3. Účast v Programu je dobrovolná, vzniká registrací a je podmíněna souhlasem Člena s pravidly Programu.
 4. Účast v Programu včetně práv s ním spojených není převoditelná na jinou osobu a zaniká dnem zrušení účtu Člena.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo s okamžitou účinností vyloučit z Programu Člena, případně mu odebrat nasbírané body, či zrušit učiněné objednávky Odměn v případě, že:
  a) byla Členem porušena pravidla Programu,
  b) v případě zániku firmy Člena a/nebo Provozovatele,
  c) Člen záměrně poskytl nesprávné údaje při registraci,
  d) v případě úmrtí Člena, který je fyzickou osobou,
  e) pokud Člen ukončí pracovní poměr u společnosti, na kterou je vedená registrace,
  f) jsou evidovány jakékoli pohledávky Člena nebo firmy, kterou zastupuje vůči společnosti Provozovateli po lhůtě splatnosti,
  g) zahájení insolvenčního řízení vůči Členovi nebo organizaci, kterou zastupuje, vstupu do likvidace, nebo jinému způsobu zrušení, nebo přerušení podnikatelské činnosti;
  h) Člen není zmocněn svým zaměstnavatelem ke členství v Programu.

3. Získávání bodů a odměn v Programu

 1. Body do programu získává Člen programu nákupem zboží od Provozovatele.
 2. Období, za které jsou na základě nákupů Člena body načítány, začíná dnem 15.1.2024 a končí dnem 16.11.2024. Body jsou načítány pouze za faktury, které jsou uhrazeny v  období shora uvedeném v tomto článku a to bez ohledu na to, jaké je na faktuře(rách) uvedena splatnost.
 3. Zboží, za které jsou získávány body (dále jen „Zařazené zboží“) je označeno:
  a) na webových stránkách piktogramem,
  b) v nákupních dokladech (fakturách) označené piktogramem,
 4. Počet bodů závisí na hodnotě skutečně uskutečněného nákupu Zařazeného zboží.
 5. Za každou celou korunu nakoupeného Zařazeného zboží bez DPH získává Člen minimálně 1 bod.
 6. Provozovatel může zvyšovat bodovou hodnotu části Zařazeného zboží dle svého uvážení.
 7. Získané body budou Provozovatelem připisovány na účty Členů programu v době uvedené v čl. 3.2 každý den, pokud to umožní technické podmínky Provozovatele. Členovi programu se body připíšou na jeho účet nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění nákupu.
 8. Stav bodového konta si může Člen programu ověřit na svém registrovaném účtu na www.mpl-stavebniny.cz nebo zažádat o sdělení jeho stavu prostřednictvím e-mailové žádosti zaslané na eshop@mplostrava.cz
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment Zařazeného zboží v průběhu programu měnit.

4. Využití bodů z Programu

 1. Body získané v rámci Programu se Členovi načtou v čase dle čl. 3.8 těchto Podmínek po vystavení nákupního dokladu.
 2. V případě, že Člen programu má sjednánu s Provozovatelem úhradu nákupu na fakturu se splatností body se nejprve přičtou do kategorie Celkové získané body. Po úplné úhradě příslušného dokladu se automaticky převedou do kategorie Využitelné body.
 3. Člen programu může pro čerpání odměn využít pouze body z kategorie Využitelné body.
 4. Odměnou, kterou může Člen programu získat za Využitelné body se rozumí celý sortiment Provozovatele a dále pak na speciální odměny programu uvedené na https://www.mpl-stavebniny.cz/586-pestre-odmeny. 
 5. V případě, že Člen programu vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude odpovídající bodová hodnota vráceného zboží odečtena z bodového konta Člena programu.
 6. Čerpání odměn je možné uskutečnit pouze v období 15.1.2024 – 30.11.2024.
 7. V případě, že zákazník definovaný v čl. 4.2 má nákupní doklady jejichž lhůta splatnosti přesahuje datum 30.11.2024 a přesto chce čerpat s těmito doklady související body, pak musí takový zákazník splatit své závazky před lhůtou splatnosti, jinak může Provozovatel nárok na čerpání odměny odepřít.
 8. Čerpání zadaná s datem mimo interval dle čl. 4.6 nejsou možná.
 9. Získané body je možno využít pouze pro získání Odměny, není možné je měnit za finanční hotovost nebo jinou formu odměny.
 10. Získané body je možno využít také k částečné úhradě odměny s tím, že v takovém případě je od ceny Odměny odečtená korunová hodnota získaných bodů.
 11. Body není možno uplatňovat částečně, tj. korunová hodnota bodů je při jejich uplatnění odečtena od hodnoty Odměny bez DPH. Pokud dojde k částečné úhradě je ke zbytkové ceně Odměny připočtena sazba DPH dle platné legislativy.
 12. Člen programu bere na vědomí, že nevyčerpané body budou dne 1.12.2024 smazány a nebude je možno použít pro čerpání odměn Programu.
 13. Provozovatel uzná reklamaci za nedodání odměny z Programu ve lhůtě 3 měsíce od data objednání. Po uplynutí této lhůty nebude na upozornění o nedodání Odměny brán zřetel.

5. Doručování Odměn

 1. Zpracování objednávek Odměn probíhá průběžně.
 2. Stav zpracování objednávky je možno ověřit v objednávkách přímo na www.mpl-stavebniny.cz nebo prostřednictvím žádosti zaslané na eshop@mplostrava.cz
 3. Vyzvednutí odměny je možné na prodejně Provozovatele na adrese Švermova 15, 709 00 Ostrava nebo je možno zažádat o její doručení na adresu Člena programu.

6. Reklamace Odměn

 1. Objednané Odměny nelze vyměnit ani vrátit.
 2. Za vady Odměny předaných zákazníkovi je odpovědný Dodavatel Odměny.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Člen programu bere na vědomí, že svou registrací poskytuje Provozovateli své osobní údaje v rozsahu dané údaji z registračního formuláře, a to za účelem provozování Programu, k marketingovým účelům, pro nabízení zboží a služeb Provozovatele, pro průzkum trhu, a to přímo Provozovatelem.
 2. Poskytnuté osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány po dobu platnosti Programu a nebo navazujících Programů s označením MPL Pestré odměny a následně po dobu 3 let po uskutečnění posledního nákupu Člena programu u Provozovatele.
 3. Člen programu bere na vědomí, že má právo na:
  a) Přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, což znamená získat od MPL informaci jaké osobní údaje o Vás, a na základě jakého právního základu MPL zpracovává a případně obdržet jejich kopii,
  b) Opravu osobních údajů, což znamená, že máte právo na to, aby MPL opravila nepřesné údaje, které se týkají Vás a aby případně tato data doplnila,
  c) Na výmaz osobních údajů, což znamená, že máte právo, aby Vaše osobní údaje MPL vymazalo, a to pokud jsou splněny následující předpoklady:
  - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  - odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány;
  - neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
  - Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
  - je právní povinnosti MPL osobní údaje vymazat.
  d) Právo na výmaz se neuplatní, pokud jsou osobní údaje pro MPL nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo je právní povinností MPL osobní údaje zpracovávat;
  e) Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu, než MPL tyto skutečnosti ověří, nebo v případě protiprávního zpracování, nebo v případě, kdy MPL osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování a rovněž v případě, kdy jste podali námitku týkající se údajů, které o Vás MPL zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to po dobu ověření oprávněnosti takového zpracování;
  f) Právo na námitku proti zpracování osobních údajů a to v případě zpracování osobních údajů pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů MPL s tím, že je nutno uvést důvody týkající se Vaší konkrétní situace;
  g) Právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), které máte v případě, že:
  - v případě podezření, že MPL zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo;             
  -
   nevyhoví-li MPL některému z Vašich výše uvedených práv.
 4. Člen programu může svá práva dle čl. 7.3 uplatnit následujícími způsoby:
  a) Osobně na v sídle společnosti MPL na adrese Švermova 2063/15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory u paní Mariany Vrábelové po předložení platného občanského průkazu;
  - elektronicky prostřednictvím zprávy zaslané systémem datových schránek do MPL;
  - e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslanou na e-mailovou adresu gdpr@mplostrava.cz;
  - v sekci GDPR v objednávkovém systému provozovaném na webových stránkách www.mpl-stavebniny.cz po přihlášení svým jménem a heslem.
 5. Osobní údaje Člena nejsou předávány do zahraničí.
 6. Osobní údaje jsou chráněny systémem bezpečnostních opatření technického i organizačního charakteru, jež jsou pravidelně kontrolovány, vyhodnocovány a aktualizovány. MPL zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením nebo možným zneužitím a jejich zabezpečení v souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy stejný přístup vyžaduje i od všech svých zpracovatelů.
 7. Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti, jež trvá i po skončení pracovního poměru.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo Program kdykoliv ukončit. Ukončení Programu ke konkrétnímu datu je Provozovatel povinen vyhlásit prostřednictvím webových stránek www.mpl-stavebniny.cz a to minimální 5 dní před dnem ukončení Programu. Po ukončení programu nebudou dále připisovány žádné další body za nákupy Člena.
 2. Provozovatel neručí za dostupnost a množství skladových zásob Zařazeného zboží do akce a toto zboží nemusí být u Provozovatele dostupné po celou dobu trvání Programu.
 3. Provozovatel neručí za dostupnost a množství skladových zásob Odměn zařazených do Programu. Pokud se stane některá z Odměn nedostupnou vyhrazuje si Provozovatel právo nahradit ji podobnou Odměnou nebo ji vyřadit z nabídky Odměn trvale.
 4. Pokud má Člen dohodu o obratovém, finančním či komoditním bonusu s Provozovatelem může mu být připisování bodů za nákupy zastaveno a/nebo zrušeno a to buď na konkrétní nákupy nebo na Člena jako celek.
 5. Členům nevzniká účastí v Programu právní nárok na Odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla Programu, přičemž jejich změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.mpl-stavebniny.cz
 7. Tato pravidla nabývají účinnosti na území České republiky dnem 15.1.2024.
Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?
Po-Pá 8:00-16:00
Produkt přidán k oblíbeným
Produkt přidán k porovnání.