Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel Informačního memoranda

Prostřednictvím tohoto informačního memoranda Vás chceme seznámit se základními informacemi, které se Váží ke zpracování osobních údajů ve společnosti MPL KAUF spol. s r.o., sídlem Švermova 2063/15 709 00, Ostrava - Mar. Hory, IČ: 64615944, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 9131 (dále jen „MPL“ a „Správce“) a se zásadami, jimiž se takové zpracování řídí. MPL vystupuje v právních vztazích s Vámi, ať již jste nebo nejste naším klientem, jako správce osobních údajů. Cílem informačního memoranda je, seznámit Vás s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů osobní údaje získáváme, jaká práva můžete vůči MPL v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.

Dále Vás tímto ujišťujeme, že při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“). 
 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

MPL zpracovává osobní údaje o klientech, kterým dodává zboží a/nebo služby, a o zájemcích o dodávky zboží a/nebo služeb, a o osobách, které zastupují nebo jednají za klienty, a dále o osobách, které již klienty MPL být přestaly. MPL zpracovává o výše uvedených osobách pouze ty údaje, které ji tyto osoby poskytly samy nebo je poskytly prostřednictvím svých zástupců, nebo které MPL získalo z veřejných seznamů nebo které byly oprávněně získány jiným způsobem, např. od obchodních partnerů.

Konkrétně zpracováváme:

2.1 Základní identifikační údaje – zejména jméno a příjmení;

2.2 Kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo, pracovní zařazení, název společnosti pro kterou pracujete a/nebo kterou zastupujete;

2.3 Popisné údaje – kamerové záznamy, elektronickou komunikaci (e-mail, online komunikátor), číslo bankovního účtu, které jsou spojeny s Vaší osobou;

2.4 Lokalizační údaje – cookies, IP adresa;

2.5 Údaje o bonitě – údaje o zajištění.


Zpracovávány jsou všechny relevantní údaje, které subjekt osobních údajů (dále jen „SOU“) MPL sdělil při jednání o uzavření smlouvy, které uvedl přímo do smlouvy a které MPL sdělí v průběhu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení dále uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené platnými právními předpisy. Z důvodu oprávněného zájmu MPL budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, kdy jsou klient nebo MPL oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z jednání o uzavření smlouvy a z vlastního smluvního vztahu tj. s přihlédnutím k promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

3. Účely zpracování osobních údajů

3.1 Důvodem pro zpracování osobních údajů je především plnění smluvních a zákonných povinností MPL a dále snaha o poskytování co nejlepších služeb klientům a zajištění vzájemné komunikace mezi SOU a MPL, konkrétně:

a) jednání o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy a plnění smlouvy na základě právního základu plnění smlouvy;
b) uplatnění a ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy a ze smluvního vztahu vzešlých na základě právního základu oprávněný zájem;
c) ochrany majetku MPL, a ochrany osob na základě právního základu oprávněný zájem;
d) přímého marketingu na základě právního základu oprávněný zájem.

3.2 MPL je tedy oprávněno zpracovávat osobní údaje klienta za těmito účely i bez jeho souhlasu, a to na základě své právní povinnosti tak činit, z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro plnění smlouvy mezi klientem a MPL anebo z důvodu existence oprávněného zájmu MPL.

3.3 Poskytnutí osobních údajů může být v závislosti na poskytnutých údajích zákonným nebo smluvním požadavkem. Důsledkem neposkytnutí údajů nezbytných pro navázání smluvního vztahu je nemožnost uzavření příslušné smlouvy.

3.4. Osobní údaje, na které není možno vztáhnout právní základ plnění právní povinnosti a/nebo plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem budou zpracovávány pouze na základě Souhlasu s tímto zpracováním uděleným SOU společnosti MPL.

3.5 Zpracování osobních údajů je prováděno primárně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou ve vyjmenovaných případech zpracovávat i dále uvedení zpracovatelé, kteří jsou vázání při ochraně osobních údajů Zpracovatelskou smlouvou. Konkrétně jde o společnosti:

a) administrátorem podnikového informačního systému společností Rystol technology s.r.o.;
b) administrátorem webové aplikace společností CUBE-IN s.r.o.;
c) administrátorem podnikového informačního systému K2 atmitec s.r.o.

4. Vaše práva při zpracování osobních údajů

4.1 Ve smyslu obsahu Nařízení máte, jako subjekt osobních údajů, právo na výkon následujících práv:

4.1.1 Právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, což znamená získat od MPL informaci jaké osobní údaje o Vás, a na základě jakého právního základu, 

         MPL zpracovává a případně obdržet jejich kopii,

4.1.2 Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že máte právo na to, aby MPL opravila nepřesné údaje, které se týkají Vás a aby případně tato data doplnila,

4.1.3 Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že máte právo, aby Vaše osobní údaje MPL vymazalo, a to pokud jsou splněny následující předpoklady

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány
b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány;
c) neexistuje žádný další právní základ pro zpracování
d) Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně
e) je právní povinností MPL osobní údaje vymazat.

       Právo na výmaz se neuplatní, pokud jsou osobní údaje pro MPL nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo je právní povinností MPL osobní údaje zpracovávat.

4.1.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu, než MPL tyto skutečnosti ověří, nebo v případě protiprávního zpracování, nebo v případě, kdy MPL osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování a rovněž v případě, kdy jste podali námitku týkající se údajů, které o Vás MPL zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to po dobu ověření oprávněnosti takového zpracování;

4.1.5 Právo na námitku proti zpracování osobních údajů a to v případě zpracování osobních údajů pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů MPL s tím, že je nutno uvést důvody týkající se Vaší konkrétní situace;

4.1.6 Právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), které máte v případě, že:

a) v případě podezření, že MPL zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo;
b) nevyhoví-li MPL některému z Vašich výše uvedených práv.

5 Způsob uplatnění práv

5.1 Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby:

5.1.1 Osobně na v sídle společnosti MPL na adrese Švermova 2063/15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory u paní Mariany Vrábelové po předložení platného občanského průkazu;

5.1.2 Elektronicky prostřednictvím zprávy zaslané systémem datových schránek do MPL;

5.1.3 E-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslanou na e-mailovou adresu gdpr@mplostrava.cz;

5.1.4 v sekci GDPR v objednávkovém systému provozovaném na webových stránkách www.mpl-stavebniny.cz po přihlášení svým jménem a heslem.

5.2 Vezměte, prosím, na vědomí, že na žádosti doručené jiným způsobem než je uvedené v čl. 5.1, nebude MPL brát zřetel a to zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.

5.3 Výkon práv specifikovaných v čl. 4 je poskytován zdarma s výjimkou situace, kdy odpovědná osoba v MPL vyhodnotí žádost zákazníka jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, což může nastat zejména v případě, je-li žádost o výkon týchž práv týmž subjektem podána opakovaně v krátkém časovém období nebo vykazuje prvky šikanózního jednání. V takovém případě má MPL oprávnění uložit za zpracování žádosti zákazníka přiměřený poplatek, o čemž Vás bude předem informovat anebo MPL Vaší žádosti odmítne vyhovět s příslušným vysvětlením. 

6 Předávání osobních údajů do zahraničí

6.1 Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

7 Ochrana osobních údajů

7.1 Osobní údaje jsou chráněny systémem bezpečnostních opatření technického i organizačního charakteru, jež jsou pravidelně kontrolovány, vyhodnocovány a aktualizovány. MPL zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením nebo možným zneužitím a jejich zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy stejný přístup vyžaduje i od všech svých zpracovatelů.

7.2 Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti, jež trvá i po skončení pracovního poměru.


Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?
Po-Pá 8:00-16:00
Produkt přidán k oblíbeným
Produkt přidán k porovnání.